Bahrain and Causeway - goodoldphil
IMG_6546 Bahrain 7 Nov 2008 SM

IMG_6546 Bahrain 7 Nov 2008 SM